หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ganyarat.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ดุษฎี นาคเรือง
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
dussadee.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์วัชระ ขาวสังข์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
watchara.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
22 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ภูริชาติ พรหมเต็ม
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
phurichart.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ปิยะดา มณีนิล
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
piyada.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมั
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
txt@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวอณีตา อาเล็ง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
aneeta.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ