หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทำการส่งมอบผลการวิจัย กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ ทำการส่งมอบผลการวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่แเป็นการเผยแพร่ และให้หน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

แกลเลอรี่