หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ (27 ส.ค. 60) เวลา 08.30-15.30 น.นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 58 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะชั้นปีที่ 2 ณ หมู่บ้านคีรีวงศ์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการหมู่บ้าน  จนหมู่บ้านได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง โดยในวันนี้นอกจากนักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นมาของหมู่บ้าน การบริหารจัดการชุมชน ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานอาชีพ จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานผ้าบาติก ฐานผ้ามัดย้อม ฐานลูกไม้ และฐานบ้านสมุนไพร อีกด้วย

แกลเลอรี่