หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ อาจารย์ลาวัณย์ ทิพย์มาศ อาจารย์สุไลยา กุวิง และนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่5/2560

เมื่อวันที่ (6 ตุลาคม 2560) อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ อาจารย์ลาวัณย์ ทิพย์มาศ อาจารย์สุไลยา กุวิง และนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่5/2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น โดยมีการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาทั้งหมด17เล่ม และอาจารย์3เล่ม

แกลเลอรี่