หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

วันนี้ 13 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุง กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ณ บริเวณหอประชุมเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ

แกลเลอรี่