หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อยอ : บธ.บ. (การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อยอ : B.B.A. (Management)