หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

จํานวนหนวยกิต รูปแบบหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

- รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป

- ภาษาที่ใช จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย

- การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่ใชภาษาไทยได

- ความรวมมือกับสถาบันอื่น ไมมี

- การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว