หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาแกน กลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) และหมวดวิชาเลือกเสรีมีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 9 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต