หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

นศ.สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภูมิภาคภาคใต้ โครงการ AIS - BrandAge Award

แกลเลอรี่