หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษ ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (8 มี.ค. 60) อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ ใต้หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่